念奴娇·上元

作者: 宋代    王庭
少年时节,见皇州灯火,衣冠朝市。天汉桥边瞻凤辇,帘幕千家垂地。人似神仙,身游佛国,谪堕红尘里。如今憔悴,渐无往岁欢味。
此夜帝里喧传,太平祥瑞,有街头人醉。更值端门新又起,楼阙千兵严卫。朝野多欢,边庭初静,歌舞方腾沸。良宵好景,异时多少遗事。

shǎo nián shí jiē ,jiàn huáng zhōu dēng huǒ ,yī guàn cháo shì 。tiān hàn qiáo biān zhān fèng niǎn ,lián mù qiān jiā chuí dì 。rén sì shén xiān ,shēn yóu fó guó ,zhé duò hóng chén lǐ 。rú jīn qiáo cuì ,jiàn wú wǎng suì huān wèi 。
cǐ yè dì lǐ xuān chuán ,tài píng xiáng ruì ,yǒu jiē tóu rén zuì 。gèng zhí duān mén xīn yòu qǐ ,lóu què qiān bīng yán wèi 。cháo yě duō huān ,biān tíng chū jìng ,gē wǔ fāng téng fèi 。liáng xiāo hǎo jǐng ,yì shí duō shǎo yí shì 。
少年时节,见皇州灯火,衣冠朝市。天汉桥边瞻凤辇,帘幕千家垂地。人似神仙,身游佛国,谪堕红尘里。如今憔悴,渐无往岁欢味。
此夜帝里喧传,太平祥瑞,有街头人醉。更值端门新又起,楼阙千兵严卫。朝野多欢,边庭初静,歌舞方腾沸。良宵好景,异时多少遗事。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

念奴娇·上元作者: 王庭

相关推荐

  • 王庭
  • 念奴娇