帝台春·芳草碧色

作者: 宋代    李甲


芳草碧色,萋萋遍南陌。暖絮乱红,也知人、春愁无力。忆得盈盈拾翠侣,共携赏、凤城寒食。到今来,海角逢春,天涯为客。
愁旋释。还似织。泪暗拭。又偷滴。谩伫立、遍倚危阑,尽黄昏,也只是、暮云凝碧。拚则而今已拚了,忘则怎生便忘得。又还问鳞鸿,试重寻消息。

fāng cǎo bì sè ,qī qī biàn nán mò 。nuǎn xù luàn hóng ,yě zhī rén 、chūn chóu wú lì 。yì dé yíng yíng shí cuì lǚ ,gòng xié shǎng 、fèng chéng hán shí 。dào jīn lái ,hǎi jiǎo féng chūn ,tiān yá wéi kè 。 芳草碧色,萋萋遍南陌。暖絮乱红,也知人、春愁无力。忆得盈盈拾翠侣,共携赏、凤城寒食。到今来,海角逢春,天涯为客。
chóu xuán shì 。hái sì zhī 。lèi àn shì 。yòu tōu dī 。màn zhù lì 、biàn yǐ wēi lán ,jìn huáng hūn ,yě zhī shì 、mù yún níng bì 。pīn zé ér jīn yǐ pīn le ,wàng zé zěn shēng biàn wàng dé 。yòu hái wèn lín hóng ,shì zhòng xún xiāo xī 。愁旋释。还似织。泪暗拭。又偷滴。谩伫立、遍倚危阑,尽黄昏,也只是、暮云凝碧。拚则而今已拚了,忘则怎生便忘得。又还问鳞鸿,试重寻消息。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

帝台春·芳草碧色作者: 李甲

相关推荐

  • 李甲
  • 春天
  • 怀人
  • 伤春
  • 芳草